परियोजना / कार्यक्रम

S.No परियोजना / कार्यक्रम बजेट कोड क्षेत्र उप क्षेत्र प्राथमिकता रणनीतिक स्तम्भ Gender कोड SDG कोड गरिबी Alleviation जलवायु कोड
701 सेती महाकाली सिंचाइ विकास कार्यक्रम 357130 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P1 उत्पादन वृद्धि अप्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट अप्रत्यक्ष
702 कर्णाली अंचल सिंचाइ विकास कार्यक्रम 357129 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P1 उत्पादन वृद्धि अप्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट अप्रत्यक्ष
703 दरौदी- पालुङटार सिंचाइ (नदी नियन्त्रण) आयोजना 357128 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P1 उत्पादन वृद्धि अप्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट अप्रत्यक्ष
704 मझौला सिंचाइ आयोजना 357127 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P1 उत्पादन वृद्धि अप्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट अप्रत्यक्ष
705 नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ आयोजना 357126 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P1 उत्पादन वृद्धि अप्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट अप्रत्यक्ष
706 सिक्टा सिंचाइ आयोजना 357125 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P1 उत्पादन वृद्धि अप्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट अप्रत्यक्ष
707 प्रगन्ना तथा बड्कापथ सिंचाइ आयोजना, दाङ 357124 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P1 उत्पादन वृद्धि अप्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट अप्रत्यक्ष
708 सुन्सरी मोरङ सिंचाइ आयोजना (तेस्रो) 357123 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P1 उत्पादन वृद्धि अप्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट अप्रत्यक्ष
709 महाकाली सिंचाइ आयोजना (कन्चनपुर) 357122 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P1 उत्पादन वृद्धि अप्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट तटस्थ
710 बबई सिंचाइ आयोजना 357121 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P1 उत्पादन वृद्धि प्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट प्रत्यक्ष
711 बागमती सिंचाइ आयोजना 357120 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P1 उत्पादन वृद्धि अप्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट अप्रत्यक्ष
712 बृहत सरकारी सिंचाई योजनाको पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापन हस्तान्तरण 357119 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P1 उत्पादन वृद्धि प्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट अप्रत्यक्ष
713 मर्मत संभार आयोजनाहरु 357118 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P1 उत्पादन वृद्धि प्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट तटस्थ
714 सुर्खेत उपत्यका सिंचाइ आयोजना 357117 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P2 उत्पादन वृद्धि अप्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट प्रत्यक्ष
715 भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युबबेल सिंचाइ आयोजना 357114 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P1 उत्पादन वृद्धि अप्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट प्रत्यक्ष
716 भूमिगत जलस्रोत विकास समिति 357113 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P3 सम्वन्धि विकास अप्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट अप्रत्यक्ष
717 भारतीय अनुदान सहयोगमा संचालित नदी नियन्त्रण आयोजनाहरु ( बागमती,कमला,खाँडो र लालबकैया समेत) 357112 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P1 सम्वन्धि विकास अप्रत्यक्ष दिगो शहर र समुदाय गरिबी Minimization बजेट अप्रत्यक्ष
718 जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण प्रविधि परियोजना 357110 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P2 सम्वन्धि विकास अप्रत्यक्ष दिगो शहर र समुदाय गरिबी Minimization बजेट प्रत्यक्ष
719 नदी नियन्त्रण 357109 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P1 सम्वन्धि विकास अप्रत्यक्ष दिगो शहर र समुदाय गरिबी Minimization बजेट प्रत्यक्ष
720 समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना 357108 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P1 उत्पादन वृद्धि प्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट प्रत्यक्ष