नेपालको दीर्घकालीन सोच, २१०० र पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) तर्जुमा सम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठक