सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षज्यू तथा सदस्यज्यूहरूको सपथ कार्यक्रम