निजामती सेवा दिवस, २०७५ को अवसरमा गरिएको सरसफाइ कार्यक्रम