राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठक द्वारा १४ योजना (आर्थिक वर्ष (२०७३/७४-२०७५/७६) स्वीकृत