राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४४ औँ बैठक ।