मा. उपाध्यक्ष डा. मिन बहादुर श्रेष्ठ ज्यूको अोमान भ्रमण