रा‌. यो. अा.को मन्त्रालयस्तरिय समस्या समाधान समितिको वैठक