परियोजना / कार्यक्रम

S.No परियोजना / कार्यक्रम बजेट कोड क्षेत्र उप क्षेत्र प्राथमिकता रणनीतिक स्तम्भ Gender कोड SDG कोड गरिबी Alleviation जलवायु कोड
121 भंसार कार्यालयहरु (गस्ती टोली समेत) 305019 Governance Ministry of Finance P1 साधारण प्रशासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
122 भंसार बिभाग (भंसार सुदृढीकरण समेत) 305018 Governance Ministry of Finance P1 साधारण प्रशासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
123 राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्र 305017 Governance Ministry of Finance P1 साधारण प्रशासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
124 कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरु 305015 Governance Ministry of Finance P1 साधारण प्रशासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
125 कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय 305014 Governance Ministry of Finance P1 साधारण प्रशासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
126 निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय 305013 Governance Ministry of Finance P1 साधारण प्रशासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
127 महालेखा नियन्त्रक कार्यालय 305012 Governance Ministry of Finance P1 साधारण प्रशासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
128 अर्थ मन्त्रालय 305011 Governance Ministry of Finance P1 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
129 कन्सुलर सेवा विभाग 326019 Governance Foreign Affairs P1 साधारण प्रशासन तटस्थ लक्ष्य लागि साझेदारी तटस्थ तटस्थ
130 राहदानी विभाग 326018 Governance Foreign Affairs P2 साधारण प्रशासन अप्रत्यक्ष लक्ष्य लागि साझेदारी तटस्थ तटस्थ
131 सीमा नापी टोली 326017 Governance Foreign Affairs P2 साधारण प्रशासन तटस्थ लक्ष्य लागि साझेदारी तटस्थ तटस्थ
132 नेपाली राजदूतावासहरु, स्थायी नियोगहरु र महावाणिज्य दूताबासहरु 326012 Governance Foreign Affairs P1 साधारण प्रशासन तटस्थ लक्ष्य लागि साझेदारी तटस्थ तटस्थ
133 परराष्ट्र मन्त्रालय 326011 Governance Foreign Affairs P1 साधारण प्रशासन तटस्थ लक्ष्य लागि साझेदारी तटस्थ तटस्थ
134 अति विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षा 345019 Governance Defence P1 साधारण प्रशासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
135 राष्ट्रिय सेवा दल 345018 Governance Defence P2 साधारण प्रशासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
136 सैनिक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज 345016 Governance Defence P1 साधारण प्रशासन अप्रत्यक्ष शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
137 वीरेन्द्र अस्पताल (पोष्ट एक्सीडेन्ट सेन्टर समेत) 345015 Governance Defence P2 साधारण प्रशासन अप्रत्यक्ष शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
138 सैनिक हवाई महा-निर्देशनालय 345014 Governance Defence P1 साधारण प्रशासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
139 जंगी अड्डा 345013 Governance Defence P1 साधारण प्रशासन अप्रत्यक्ष शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
140 राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् 345012 Governance Defence P1 साधारण प्रशासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ