Project/ Program

S.No परियोजना / कार्यक्रम बजेट कोड क्षेत्र उप क्षेत्र प्राथमिकता रणनीतिक स्तम्भ Gender कोड SDG कोड गरिबी Alleviation जलवायु कोड
1 घर बगै‌चा कार्यक्रम 312805 कृषि, वन र भूमि सुधार कृषि P1 उत्पादन वृद्धि अप्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट अप्रत्यक्ष
2 पशुपन्छी विकास मन्त्रालय 327011 कृषि, वन र भूमि सुधार पशुधन P1 साधारण प्रशासन अप्रत्यक्ष शून्य भोक तटस्थ तटस्थ
3 पशु सेवा विभाग 327012 कृषि, वन र भूमि सुधार पशुधन P1 साधारण प्रशासन तटस्थ शून्य भोक तटस्थ तटस्थ
4 क्षेत्रीय पशु सेवा निर्देशनालयहरु 327013 कृषि, वन र भूमि सुधार पशुधन P1 साधारण प्रशासन तटस्थ शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट तटस्थ
5 नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् 327014 कृषि, वन र भूमि सुधार पशुधन P2 साधारण प्रशासन तटस्थ शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट तटस्थ
6 पशु स्वास्थ्य ,रोग अन्वेशण सेवा तथा क्वारेन्टाईन कार्यक्रम 327101 कृषि, वन र भूमि सुधार पशुधन P1 उत्पादन वृद्धि तटस्थ शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट अप्रत्यक्ष
7 लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना 327102 कृषि, वन र भूमि सुधार पशुधन P1 उत्पादन वृद्धि तटस्थ शून्य भोक तटस्थ तटस्थ
8 पशु विकास सेवा कार्यक्रम 327103 कृषि, वन र भूमि सुधार पशुधन P1 उत्पादन वृद्धि तटस्थ शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट अप्रत्यक्ष
9 पशुसेवा तालीम तथा प्रसार कार्यक्रम 327104 कृषि, वन र भूमि सुधार पशुधन P1 उत्पादन वृद्धि तटस्थ शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट तटस्थ
10 पशु आहारा सेवा कार्यक्रम 327105 कृषि, वन र भूमि सुधार पशुधन P1 उत्पादन वृद्धि तटस्थ शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट अप्रत्यक्ष