Project/ Program

S.No परियोजना / कार्यक्रम बजेट कोड क्षेत्र उप क्षेत्र प्राथमिकता रणनीतिक स्तम्भ Gender कोड SDG कोड गरिबी Alleviation जलवायु कोड
1 पशुपन्छी बजार प्रवर्धन कार्यक्रम 327106 कृषि, वन र भूमि सुधार पशुधन P1 उत्पादन वृद्धि तटस्थ शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट तटस्थ
2 पशुपन्छी विकास फार्महरु 327107 कृषि, वन र भूमि सुधार पशुधन P1 उत्पादन वृद्धि तटस्थ शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट तटस्थ
3 कृषि विकास योजना अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रम 327108 कृषि, वन र भूमि सुधार पशुधन P2 उत्पादन वृद्धि तटस्थ शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट तटस्थ
4 उच्च पहाडी कृषि व्यवसाय प्रवर्धन तथा जिविकोपार्जन सुधार आयोजना 327109 कृषि, वन र भूमि सुधार पशुधन P1 उत्पादन वृद्धि तटस्थ शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट अप्रत्यक्ष
5 राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड 327110 कृषि, वन र भूमि सुधार पशुधन P2 उत्पादन वृद्धि अप्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट तटस्थ
6 नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति 327112 कृषि, वन र भूमि सुधार पशुधन P1 उत्पादन वृद्धि अप्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट तटस्थ
7 बङ्गुर तथा कुखुरा पालन सहकारी कार्यक्रम 327113 कृषि, वन र भूमि सुधार पशुधन P1 उत्पादन वृद्धि अप्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट तटस्थ
8 पशुसेवा प्रसार कार्यक्रम 327801 कृषि, वन र भूमि सुधार पशुधन P1 उत्पादन वृद्धि अप्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट अप्रत्यक्ष
9 कर्णाली अञ्चल पशुविकास आयोजना 327802 कृषि, वन र भूमि सुधार पशुधन P1 उत्पादन वृद्धि अप्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट तटस्थ
10 सिंचाइ मन्त्रालय 357011 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P1 साधारण प्रशासन अप्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट तटस्थ