Project/ Program

S.No परियोजना / कार्यक्रम बजेट कोड क्षेत्र उप क्षेत्र प्राथमिकता रणनीतिक स्तम्भ Gender कोड SDG कोड गरिबी Alleviation जलवायु कोड
1 आर्थिक तथ्यांक विकास कार्यक्रम 391102 Governance Planning and Statistics P2 राम्रो शासन तटस्थ कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
2 सामाजिक तथ्यांक विकास कार्यक्रम 391103 Governance Planning and Statistics P1 राम्रो शासन अप्रत्यक्ष कुनै गरिबी गरिबी Minimization बजेट तटस्थ
3 योजना तथा जनशक्ति विकास कार्यक्रम 391104 Governance Planning and Statistics P2 राम्रो शासन अप्रत्यक्ष कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
4 राष्ट्रिय स्वयंसेवक सेवाको संस्थागत विकास 391105 Governance Planning and Statistics P1 राम्रो शासन तटस्थ सभ्य काम र आर्थिक वृद्धि तटस्थ तटस्थ
5 राष्ट्रपति 101001 Constitutional Bodies Office of President P1 साधारण प्रशासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
6 राष्ट्रपतिको कार्यालय (प्रशासनिक खर्च समेत) 101011 Constitutional Bodies Office of President P1 साधारण प्रशासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
7 उपराष्ट्रपति 12001 Constitutional Bodies Office of Vice President P1 साधारण प्रशासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
8 उपराष्ट्रपतिको कार्यालय (प्रशासनिक खर्च समेत) 102011 Constitutional Bodies Office of Vice President P1 साधारण प्रशासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
9 व्यवस्थापिका संसद 202001 Constitutional Bodies Constitution Assembly P1 साधारण प्रशासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
10 व्यवस्थापिका -संसद 202011 Constitutional Bodies Constitution Assembly P1 साधारण प्रशासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ