Project/ Program

S.No परियोजना / कार्यक्रम बजेट कोड क्षेत्र उप क्षेत्र प्राथमिकता रणनीतिक स्तम्भ Gender कोड SDG कोड गरिबी Alleviation जलवायु कोड
1 संस्थागत सुदृढीकरण 208101 Constitutional Bodies Auditor General P1 राम्रो शासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
2 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग 214001 Constitutional Bodies Human Right Commission P1 साधारण प्रशासन प्रत्यक्ष शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
3 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (प्रशासनिक खर्च समेत) 214011 Constitutional Bodies Human Right Commission P1 साधारण प्रशासन प्रत्यक्ष शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
4 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय 216011 Constitutional Bodies Attorny General P1 साधारण प्रशासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
5 पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालयहरु 216012 Constitutional Bodies Attorny General P1 साधारण प्रशासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
6 जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरु 216013 Constitutional Bodies Attorny General P1 साधारण प्रशासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
7 विशेष सरकारी वकील कार्यालय 216014 Constitutional Bodies Attorny General P1 साधारण प्रशासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
8 संस्थागत सुदृढीकरण 216101 Constitutional Bodies Attorny General P1 राम्रो शासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
9 राष्ट्रिय बचत पत्र 502001 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
10 विकास ऋण 502002 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ