Project/ Program

S.No परियोजना / कार्यक्रम बजेट कोड क्षेत्र उप क्षेत्र प्राथमिकता रणनीतिक स्तम्भ Gender कोड SDG कोड गरिबी Alleviation जलवायु कोड
1 राष्ट्रिय ऋण कमिशन 502006 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
2 ट्रेजरी बिल 502008 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
3 एशियाली विकास बैंक 503001 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
4 अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था 503002 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
5 ओपेक ऋण 503003 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
6 युरोपीय आर्थिक समुदाय 503004 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
7 अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष 503005 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
8 नर्डिक विकास कोष 503007 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
9 अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष 503008 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
10 जापानी ऋण -१९८७ सम्मको 504002 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ