Project/ Program

S.No परियोजना / कार्यक्रम बजेट कोड क्षेत्र उप क्षेत्र प्राथमिकता रणनीतिक स्तम्भ Gender कोड SDG कोड गरिबी Alleviation जलवायु कोड
1 संचित बिदा 601014 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
2 मृत कर्मचारी सहायता 601015 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी गरिबी Minimization बजेट तटस्थ
3 कर्मचारी सुविधा 601016 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन अप्रत्यक्ष कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
4 औषधी उपचार 601018 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
5 दण्ड जरिवाना फिर्ता (अदालतहरुको घरौटी फिर्ता समेत ) 602001 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
6 विशिष्ट ब्यक्तिको भ्रमण खर्च 602011 Misc MOF-MISC P2 साधारण प्रशासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
7 प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण तथा स्वागत खर्च 602012 Misc MOF-MISC P3 साधारण प्रशासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
8 अतिथि सत्कार 602013 Misc MOF-MISC P3 साधारण प्रशासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
9 मुआव्जा 602014 Misc MOF-MISC P2 साधारण प्रशासन तटस्थ उद्योग, अभिनव र पूर्वाधार तटस्थ तटस्थ
10 आर्थिक सहायता 602015 Misc MOF-MISC P3 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी गरिबी Minimization बजेट तटस्थ