Project/ Program

S.No परियोजना / कार्यक्रम बजेट कोड क्षेत्र उप क्षेत्र प्राथमिकता रणनीतिक स्तम्भ Gender कोड SDG कोड गरिबी Alleviation जलवायु कोड
1 यान्त्रिक व्यवस्थापन कार्यक्रम 357107 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P2 सम्वन्धि विकास अप्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट तटस्थ
2 समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना 357108 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P1 उत्पादन वृद्धि प्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट प्रत्यक्ष
3 नदी नियन्त्रण 357109 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P1 सम्वन्धि विकास अप्रत्यक्ष दिगो शहर र समुदाय गरिबी Minimization बजेट प्रत्यक्ष
4 जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण प्रविधि परियोजना 357110 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P2 सम्वन्धि विकास अप्रत्यक्ष दिगो शहर र समुदाय गरिबी Minimization बजेट प्रत्यक्ष
5 भारतीय अनुदान सहयोगमा संचालित नदी नियन्त्रण आयोजनाहरु ( बागमती,कमला,खाँडो र लालबकैया समेत) 357112 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P1 सम्वन्धि विकास अप्रत्यक्ष दिगो शहर र समुदाय गरिबी Minimization बजेट अप्रत्यक्ष
6 भूमिगत जलस्रोत विकास समिति 357113 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P3 सम्वन्धि विकास अप्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट अप्रत्यक्ष
7 भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युबबेल सिंचाइ आयोजना 357114 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P1 उत्पादन वृद्धि अप्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट प्रत्यक्ष
8 सुर्खेत उपत्यका सिंचाइ आयोजना 357117 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P2 उत्पादन वृद्धि अप्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट प्रत्यक्ष
9 मर्मत संभार आयोजनाहरु 357118 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P1 उत्पादन वृद्धि प्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट तटस्थ
10 बृहत सरकारी सिंचाई योजनाको पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापन हस्तान्तरण 357119 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P1 उत्पादन वृद्धि प्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट अप्रत्यक्ष