Project/ Program

S.No परियोजना / कार्यक्रम बजेट कोड क्षेत्र उप क्षेत्र प्राथमिकता रणनीतिक स्तम्भ Gender कोड SDG कोड गरिबी Alleviation जलवायु कोड
1 संघीय संरचना पूर्वाधार विकास कार्यक्रम 602110 Misc MOF-MISC P1 राम्रो शासन अप्रत्यक्ष शान्ति न्याय र बलियो संस्था गरिबी Minimization बजेट तटस्थ