Project/ Program

S.No परियोजना / कार्यक्रम बजेट कोड क्षेत्र उप क्षेत्र प्राथमिकता रणनीतिक स्तम्भ Gender कोड SDG कोड गरिबी Alleviation जलवायु कोड
1 बागमती सिंचाइ आयोजना 357120 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P1 उत्पादन वृद्धि अप्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट अप्रत्यक्ष
2 बबई सिंचाइ आयोजना 357121 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P1 उत्पादन वृद्धि प्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट प्रत्यक्ष
3 महाकाली सिंचाइ आयोजना (कन्चनपुर) 357122 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P1 उत्पादन वृद्धि अप्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट तटस्थ
4 सुन्सरी मोरङ सिंचाइ आयोजना (तेस्रो) 357123 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P1 उत्पादन वृद्धि अप्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट अप्रत्यक्ष
5 प्रगन्ना तथा बड्कापथ सिंचाइ आयोजना, दाङ 357124 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P1 उत्पादन वृद्धि अप्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट अप्रत्यक्ष
6 सिक्टा सिंचाइ आयोजना 357125 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P1 उत्पादन वृद्धि अप्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट अप्रत्यक्ष
7 नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ आयोजना 357126 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P1 उत्पादन वृद्धि अप्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट अप्रत्यक्ष
8 मझौला सिंचाइ आयोजना 357127 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P1 उत्पादन वृद्धि अप्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट अप्रत्यक्ष
9 दरौदी- पालुङटार सिंचाइ (नदी नियन्त्रण) आयोजना 357128 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P1 उत्पादन वृद्धि अप्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट अप्रत्यक्ष
10 कर्णाली अंचल सिंचाइ विकास कार्यक्रम 357129 कृषि, वन र भूमि सुधार सिंचाई र पानी गराइएको प्रकोप P1 उत्पादन वृद्धि अप्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट अप्रत्यक्ष